Naauekeurige Plattegrond
De kennisagenda

De Kennisagenda 2024-2034: ‘Het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen’ wil richting geven aan toekomstig meerjarig onderzoek naar het slavernijverleden en zijn doorwerkingen en de aandachtspunten hierbinnen. De kennisagenda komt voort uit en bouwt verder op het gelijknamige boek Staat en slavernij

Richting voor de toekomst

De kennisagenda is bedoeld om richting te geven aan de ontwikkeling van kennis over het slavernijverleden en zijn doorwerkingen, en is zodoende relevant voor de overheid zelf en voor de wetenschap, maar ook voor onderwijs, de erfgoedsector en educatie. Naast de brede inventarisatie van inzichten en nog te onderzoeken vragen die in Staat en slavernij zijn opgeworpen, is de kennisagenda tot stand gekomen op basis van een verkenning van relevante (inter-)nationale wetenschappelijke literatuur, inventarisaties van het maatschappelijke en wetenschappelijke veld, interviews met sleutelpersonen van de jongere generaties en georganiseerde symposia.

Slavernij auteurs 9541

Urwin Vyent, Esther Captain, Rose Mary Allen and Matthias van Rossum. Foto door Tessa Posthuma de Boer

Het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen: Kennisagenda 2025-2035 is op 12 april 2024 samen met een begeleidende beleidsbrief aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waar de kennisagenda zich richt op de kennisontwikkeling die noodzakelijk is om het verleden, de doorwerkingen en de hedendaagse implicaties van de koloniale slavernij beter te begrijpen, richt de beleidsbrief zich op meer concrete en actuele beleidsmatige adviezen. Het functioneert als een begeleiding voor de uitvoering van de kennisagenda en op de randvoorwaarden daarvoor. 

Lees de begeleidende brief hier.

De kennisagenda doet suggesties voor thema’s die tot nog toe vrijwel onderbelicht zijn gebleven, maar waarvan op basis van debatten in wetenschap en samenleving verwacht mag worden dat die in de nabije toekomst om meer aandacht gaan vragen. De kennisagenda biedt onderzoekswegen aan voor de periode 2024-2034. Het is echter een tijdsgebonden document, dat een reflectie is van de stand van zaken in de diverse vormen van het huidige onderzoek en van de recente ontwikkelingen en debatten in de samenleving, zowel in Nederland, de Caribisch-Nederlandse eilanden als internationaal. Het is daarmee niet bedoeld als een statisch document.

Het toen en het nu

De kennisagenda is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel focust op mogelijk onderzoek naar de geschiedenis van het slavernijverleden. Hierbij staan, net als in Staat en slavernij, de dwarsverbanden binnen het koloniale rijk en tussen de verschillende tijdsperiodes voorop. Belangrijke thema’s die veel terugkomen zijn het perspectief van de slaafgemaakten zelf, de nadruk op de systematiek van het koloniale slavernijbewind en de rol van verschillende actoren, zoals bijvoorbeeld de VOC, staatsorganisaties en de kerk binnen dit systeem. In deel 2 verschuift de focus van de kennisagenda naar de omgang met dit verleden in het nu. Er wordt opgeroepen tot meer onderzoek naar de doorwerkingen van het slavernijverleden in het brede Koninkrijk der Nederlanden en de effecten die dit verleden tot op de dag van vandaag heeft op de nazaten van de betrokkenen van dit verleden. 

Lees hier Het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen: Kennisagenda 2025-2035

Lees hier Dutch Colonial Slavery and Its Afterlives: Research Agenda 2025-2035

Lees hier Historia di sklabitut kolonial hulandes i su konsekuensianan: Kompilashon di Konosementu 2025-2035

Copyright  •  Algemene voorwaarden • Privacy